Navegante

...
65 x 20

Navegante

Captain: Mikey Jimenez, Jacob Moreno
Size: 65 x 20
Sleeps: 24